EIA (Environmental Impact Assessment Report) คือ การทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการศึกษาผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการต่างๆที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโด โดยโครงการที่ได้รับมาตรฐาน EIA เท่านั้นจึงจะสามารถก่อสร้างและมีการซื้อขายได้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้เองหนึ่งในปัจจัยหลักที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินมาตรฐาน EIA ก็คือพื้นที่สีเขียว และเป็นที่ทราบกันดีว่าเมื่อมีการก่อสร้างคอนโด ในบางครั้งการจัดทำพื้นที่สีเขียวจึงมีค่อนข้างจำกัด โดยทั้งนี้เราจึงสามารถนับพื้นที่ปลูกหญ้าเป็นพื้นที่สีเขียวได้ เช่น การทำที่จอดรถต่างๆหรือแม้แต่ที่จอดรถดับเพลิงให้เป็นพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกหญ้า แต่ทั้งนี้เองการก่อสร้างพื้นที่สีเขียวที่ต้องมีการรับน้ำหนักมากๆ อาจก่อให้เกิดปัญหาทางด้านโครงสร้างได้ เราจึงต้องมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มความเหมาะสม และสามารถรับน้ำหนักได้ดี

         GrasCell®GP40 และ GrasCell® GP40LW เป็นผลิตภัณฑ์ Landscape Engineering เพื่อการทำ Paving System โดยเฉพาะการรับน้ำหนักมากๆ ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 200 tons/m2 เหมาะสำหรับการทำที่จอดรถบรรทุก, รถดับเพลิง, รถยนต์ หรือการทำทางรถวิ่งต่างๆ ลักษณะการออกแบบเป็นฐานเปิด สามารถให้รากไม้เจริญเติบโตได้ดี เหมาะแก่การปลูกหญ้าซึ่งทั้งนี้สามารถตอบโจทย์มาตรฐาน EIA ได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

*ขอบคุณภาพประกอบจาก Plum Condo Central Station (www.livinginsider.com)