รู้ทันกันซึม ตอน: แผ่นกันซึมและการเกิด Wind uplift

ปัญหา “Wind uplift” นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการติดตั้งระบบแผ่นกันซึมหลังคา เนื่องจากในแต่ละหน้างาน อาจมีอัตราลมแรงไม่เท่ากัน โดยเฉพาะตามพื้นที่ชายฝั่งหรือติดทะเล อาจทำให้เกิดปัญหาลมพัด และยกแผ่นกันซึมขึ้นได้ ดังนั้นการคำนวณอัตราการรับแรงลม (wind uplift pressure) และการจัดหาสกรูเจาะยึด (Fastener) ที่เหมาะสม นับเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ติดตั้งระบบแผ่นกันซึมควรคำนึงถึงเมื่อใช้วิธี Mechanical Fixing ในการติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน (Thermal Insulation) ควบคู่กับระบบแผ่นกันซึมหลังคา

 

 

 

 

By |2018-06-26T10:34:11+00:00February 12th, 2018|Evalon, FDT, Waterproofing|