SGBC (Singapore Green Building Council) เป็นองค์กรในการตรวจสอบและให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะอยู่ในรูปการได้ label SGBP (Singapore Green Building Product) ซึ่งการมีการรับรองเช่นนี้เทียบได้กับการได้ credit รับการรับรองจากมาตรฐาน LEED เช่นกัน

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์จาก Uniseal จากประเทศสิงคโปร์ ได้รับการับรองจาก SGBC ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยเรื่องความยั่งยืน (Environmental Sustainability) ของธรรมชาติอีกด้วย