BBA Certification คืออะไร?

By |2019-07-18T11:47:08+07:00July 6th, 2019|FDT, News, Waterproofing|

BBA (British Board of Agrément) คือองค์กรมาตรฐาน ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966 โดยองค์กร ฺฺBBA นี้มีหน้าที่ในการตรวจสอบและให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งก่อสร้างต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลิตภัณฑ์แผ่นกันซึมหลังคา (Roofing Waterproofing Membrane) โดยผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนั้น จะถูกองค์กร BBA ตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียด ตั้งแต่วิธีการผลิต ไปจนถึงวิธีการใช้งาน และทั้งนี้ ในส่วนของผลิตภัณฑ์แผ่นกันซึมหลังคา ปัจจัยหลักที่องค์กร