มาตรฐานสิ่งแวดล้อม EPD (Environmental Product Declaration)

24
Jul

ในปัจจุบัน ผู้คนมักให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้เกิดฉลากและการรับรองที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันอย่างมากมาย  โดยหากเราคำนึงถึงมาตรฐานสากล (ISO Standards) ฉลากสิ่งแวดล้อมสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้;

ISO - Environmental Standards

 1. ISO 14024: 1999 Environmental labels and declarations (Type I Environmental labeling)
 2. ISO 14021: 2001 Environmental labels and declarations (Type II Self-declared environmental claims)
 3. ISO 14025: 2006 Environmental labels and declarations (Type III Environmental declarations)

ฉลาก Type I:

เป็นฉลากสิ่งแวดล้อมโดยความสมัครใจ โดยผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการทดสอบด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งพิจารณาจาก วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Consideration) โดยมีบุคคลที่ 3 เป็นผู้ให้การรับรอง

ฉลาก Type II:

เป็นฉลากที่ผู้ผลิตสินค้าหรือบริการให้การรับรองตนเอง ว่าผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ฉลาก Type III:

เป็นฉลากที่ให้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเชิงปริมาณของผลิตภัณฑ์ ภายใต้เงื่อนไขและกลุ่มวัดค่าที่กำหนด ภายใต้องค์กรอิสระที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยเกณฑ์ต้องเป็นไปตามหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment) ตัวอย่างเช่น EPD (Environmental Product Declaration)

EPD คืออะไร?

EPD (Environmental Product Declaration) เปรียบเหมือนฉลากที่บอก “ส่วนผสม” ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดย EPD จะมีการคำนวณจากวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment; LCA) ตั้งแต่ การคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งสินค้า ไปจนถึงการใช้งาน ซึ่งทั้งนี้ EPD จะมีการบอกรายละเอียดในเรื่องของ ทรัพยากรที่ใช้ต่างๆ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดจากมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากองค์กรอิสระที่มีข้อมูลอย่างโปร่งใส แม่นยำ และครบถ้วน

ประโยชน์ของ EPD

 • EPD ช่วยให้ผู้บริโภคทราบส่วนผสมของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
 • EPD ช่วยให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด
 • EPD มีรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วน ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
 • EPD ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถใช้ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อได้
 • EPD กระตุ้นศักยภาพการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องผ่านกลไกทางการตลาด
 • EPD ช่วยให้ได้ Point ในการขอมาตรฐาน LEED อีกด้วย

FDT Rhenofol Waterproofing Membrane - ได้รับการรับรองมาตรฐานความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม EPD อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามหลักการ Life Cycle Assessment (LCA) ดังนี้;

Reference:

 • https://www.iei.or.th/media/project/file/40/41309911369301352.pdf
 • https://www.fdt.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/EPDRhenofol_CV_EN.pdf
 • http://www.elixirenvironmental.com/environmental-product-declaration.php

No items found.
Written By
Masassanan Pisudchaikul
fon@d1.co.th

Related posts

blog

view blog

Get a free quote

qoute

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.