โครงการ “GREY TO GREEN 2021” แนวคิดใหม่ที่เราอยากเห็นคนไทยใช้ชีวิตอยู่ในเมือง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2
Jun

เพราะต้นกล้าเล็กๆจะเติบใหญ่เป็นร่มเงาในวันข้างหน้า

บริษัท ดีวันซิสเต็ม ภายใต้โครงการ Grey to Green 2021 ได้มีโอกาศเป็นส่วนหนึ่งของการทำวิทยานิพนธ์ของน้องๆนักศึกษา นางสาวกิตติญาภรณ์ เหล็กแปง และ นางสาวศิรินภา มิ่งส่วน  นักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ในหัวข้อ The Study on Synergy of Solar Panel and Green Roof for Improving Power Generation  “การศึกษาการประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับหลังคาเขียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์”  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. อรันย์  ศรีรัตนา ทาบูกานอน

บริษัท ดีวัน ซิสเต็มได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ในหัวข้อ

  1. องค์ประกอบของระบบ สวนหลังคาชนิด Extensive Green Roof
  2. ชนิดพืชที่ใช้ปลูกในระบบสวนหลังคาชนิด Extensive Green Roof
  3. รายละเอียดค่าใช้จ่ายการติดตั้งระบบสวนหลังคาชนิด Extensive Green Roof

โดยน้องๆได้ผ่านการนำเสนอต่อคณะกรรมการและอาจารย์เป็นที่เรียบร้อย ทางบริษัทขอแสดงความยินดีกับบัญฑิตจบใหม่ด้วยค่ะ

No items found.
Written By
Sittipong Srithongkam

Related posts

blog

view blog

Get a free quote

qoute

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.